Project: Fast Work - Time-consuming landscape / Tijdrovend Landschap 

De ICT-revolutie heeft een groot effect op ons leven, onze banen en onze welvaart. Deze digitale revolutie zorgt dat nieuwe ontwikkelingen elkaar sneller en sneller opvolgen. De 4e industriële revolutie is al aangekondigd, wanneer deze precies plaats vindt is nog moeilijk te voorspellen. En wat gaat deze ons geven? Er wordt veel verwacht van de zgn. smart machines en robots met ongekende toenemende snelheid en rekenkracht. Deze intelligente machines kunnen taken overnemen die nu nog alleen door de mens gedaan worden.

English:
Project: Fast Work - Time-consuming landscape / Time consuming Landscape

The ICT revolution has a great effect on our lives, our jobs and our prosperity. This digital revolution ensures that new developments take place faster and faster. The 4th industrial revolution has already been announced when this takes exactly place is still difficult to predict. And what will bring this to us? Much is expected from the so-called smart machines and robots with an unprecedented increase in speed and power. These intelligent machines can take over tasks what before is done by man. These intelligent machines can take over tasks what is done by man before.

 

 

 

De vierde industriële revolutie /The fourth industrial revolution 

Ik wil geen doemdenker zijn, tot heden heeft innovatie gezorgd voor welvaartswinst. Maar leveren deze te verwachte ontwikkelingen, van steeds meer overname door dataverkeer, vooruitgang op voor onze samenleving?  Het overgrote deel van het dataverkeer vindt ook plaats tussen computers, en niet tussen mensen. Dus worden wij als mens op een gegeven moment niet te langzaam voor de arbeids- en productieprocessen? En buitenspel geplaatst.

English:
The fourth industrial revolution

I will not be defeatist. Mostly innovation has provide prosperity and profit.But do these expected developments deliver, by more and more take-over by data-traffic, progress for our society? The vast majority of the data-traffic is taken place between computers, and not between people. As humans we will be at some point too slow for the labor and production processes? And perhaps placed offside? 

Een uur blijft een uur! / One hour remains one hour! 

Omdat ik niet weet wat dit voor ons betekend wil ik dit nog even voor mij uitschuiven en kijken of ik niet sneller kan werken. Een feit is dat tijd zelf niet verandert. Een uur blijft een uur.

English:
One hour remains one hour!

Because I do not know what this means for us, I want to push this future vision forward. And in the mean time I train myself to work faster. Time itself does not change. One hour remains one hour.

 

De uitdaging / The Challenge 

In mijn project ‘Fast Work, Time consuming Landscape’ wil ik de uitdaging aangaan met een steeds korter wordend tijdslimiet in mijn productieproces. Ik ga kijken of ik qua zeggingskracht gelijkwaardige doeken kan maken onder deze toenemende tijdsdruk.

English:
The challenge

In my project 'Fast Work, Time consuming Landscape' I challenge myself working with an increasing shorter time limit in my production. I try to  make similar paintings in a growing time pressure. But with no loss of expressive power!

  

Hoe gaat het project eruit zien / The project is as follows: 

Ik ga proberen vier identieke schilderijen te maken in een steeds korter tijdsbestek.
Bij ieder werk krijg ik 15 % minder tijd ter beschikking dan bij het vorige doek. Dus bij doek vier aangekomen heb ik 45 % minder tijd om dit doek af te ronden (zie foto doek 1 naast doek 4).

Elk doek moet te verkopen zijn! Ondanks de verkorte werktijd bij de doeken 2, 3 en 4 zal het resultaat zo optimaal mogelijk moeten zijn.

Ik verdeel het productieproces in schetsproces, schilderproces en borduurfase.

English:
The project is as follows

I'm going to try to make four identical paintings in an increasingly shorter time frame.
With every following painting there is 15% less time available than at the previous one. So when I start with the painting four I have 45% less time to complete this painting (see picture fabric 1 next cloth 4).

Each painting must be marketable! In spite of the reduced working hours by the textile-paintings 2, 3 and 4, the result must be as optimal as possible.

I divide the production process into sketching, painting and embroidery

 

Logboek / Logbook 

Ik hou een logboek bij waarin ik noteer wat er gebeurd tijdens het maken van elk doek. Hoe ervaar ik de tijdsdruk? Wat is werken onder de verschillende gradaties tijdsdruk (15 % - 30 % - 45 %)? Zal iedere werktijd anders gaan aanvoelen? Wat ga ik leren. Zal mijn werkproces bij elk werk veranderen? Welke keuzes moet ik maken op beeldend niveau en in mijn werkwijze?

En wat doet dit met mij? En welke invloed heeft dit op mij lichamelijk en psyché?

Welk van de doeken zal het beste werk worden? Of welk werk is het best verkoopbaar?

English:
Logbook

I keep a logbook in which I write what happened during the making of each canvas. How do I experience this time pressure? What happens when I work under different time pressure levels (15% - 30% - 45%)? 
Will each working-process feel differently? What will I learn? Shall my work process change by every new working time? What choices do I have to make in my process to get the most possible expressive power and visual artistic level?

And at last what does this with me? And what impact will have this on me physically and psyche?

And which of the four paintings will be the best work? And which work will be the best marketable?

 

 

 

Facebook 

Het project is ook op Facebook te volgen. Als de vier werken klaar zijn leg ik de Facebookbezoeker de vraag voor, welk doek hem of haar het meest aanspreekt?

English:
Facebook

The project can also be followed on Facebook. When I am finished with the four works, I ask the Facebook Visitors the following question, which of the four paintings they like the best?

 

 

 

Ik moet sneller blijven werken dan de smart robot! I have to keep working faster than the smart robot! 

Schetsfase; eindresultaat doek 1, 2, 3 en 4. /Sketch phase; result of the paintings 1, 2, 3 and 4. 

Doek 1. Ik heb alle tijd, niets aan de hand. ik moet gewoon een mooi werk maken.
Doek 2. Spannend ga ik door de tijdsdruk de juiste keuzes maken.? En hoe schat ik in wat 15 % korter werktijd is.? Ik heb mij wel iets beter voorbereid dan bij doek 1. Er liggen al 4 potloden met een scherpe punt klaar.
Bij doek 3 lijkt de tijd ook sneller te gaan. Ik moet sneller tevreden zijn met mijn schetslijnen. 
Bij doek 4 merk ik dat mijn handen trillen en ik moet extra mijn best doen om te concentreren.
Het project is gestart!

English:
sketch phase; result of the paintings 1, 2, 3 and 4.

The painting 1. I have all the time, nothing to worry about. I just need to make a beautiful work.
The painting 2. Do I make the right choices by time constraints? How do I know what will be working with 15% shorter in time? I've prepared myself a  better than by the painting 1. I have now 4 pencils with a sharp point.
The painting 3. Time seems to go faster. I need to be faster satisfied with my sketch lines.
The painting 4. I notice that my hands are shaking and I have to do extra my best to concentrate.
The project is started!

 

Logboek: schetsfase werk 4 / sketch phase the painting 4 

Ik baal dat ik leuke details moet skippen!

English:
Logbook sketch phase the painting 4

I have to skip nice details, I hate this!

 

 

 

Schilderfase 1; Onvoorziene wending / Painting phase 1; Unforeseen twists 

Vooraf aan dit project  had ik zelf wel een idee wat er zou gaan gebeuren in het maakproces en hoe ik met de toenemende tijdsdruk zou omgaan. Toch zijn er verrassende onvoorziene wendingen.

English:
Painting phase 1; Unforeseen twists

Before the project started I thought I knew wat would happen in the creative process and how I would cope with the increasing time pressure. Yet there are surprising unforeseen twists.

 

Schilderfase 2 /Painting phase 2 

Logboek: schilderfase 1 en 2 / Logbook: painting phase 1 and 2 

Doek 1. Ik heb alle tijd en kan meerdere malen verf over de zelfde lijn aanbrengen zodat de kleur voldoende kleurkracht krijgt.
Doek 2. Het is weer lastig in te schatten wat 15 % korter werktijd is. Ik probeer sneller te werken door sneller te bewegen. En op een lijn wordt 1 x minder verf op aangebracht. Plus ik merk dat ik hier en daar foutjes maak.
Doek 3. Moet vooraf keuzes maken hoe ik het wil aanpakken. Ik merk dat ik tijdens het schilderen de hele tijd aan het meerekenen ben of ik het wel haal. De randen krijgen minder aandacht. Plus elke toets behandel ik maar 2 x . Geen tijd voor correcties.
Doek 4. Vooraf al bepalen welke nieuwe keuzes ik moet maken om zo sterk mogelijk beeld te verkrijgen. Ik zoek oplossing in minder kleur diversiteit, lijnen onderling krijgen meer afstand en toetsen worden langer. Ik ben meer bezig met de tijdspanne, dan het totale doek te monitoren. 

English:
Logbook: Painting phase 1 and 2

The Painting 1. I have time and put several times acrylic paint on the same line or brushstroke. The painting get this way enough color strength.
The painting 2. It is again difficult working with 15% shorter working hours. I try to work faster by moving faster. And each line gets less acrylic paint. And I make a few little mistakes.
The painting 3. I start making choices of approach. While I am painting I watch continuously the remaining time. The edges of the painting are getting less attention. There is no time for corrections.
The painting 4. I make at the start choices of approach in order to obtain the strongest possible image. I search solution in less color diversity, lines get more distance among themselves and paint brushstrokes become longer. I'm more concerned with the remaining time, than monitor the entire canvas.

 

 

 

Verrassende uitkomst! / Surprising results! 

Als ik doek 1 (100 % werktijd) en doek 4 ( 55 % werktijd) met elkaar vergelijk dan lijkt doek 4 veel meer vaart en vluchtigheid in het beeld te hebben! Doek 1 ziet er zwaarder uit. Dit komt omdat ik de tijd genomen heb om de kleur zwart goed aan te brengen ( 3 x over zelfde toets). In tegenstelling tot doek 4. Ik had alleen maar tijd om de toets eenmaal te zetten plus ik heb de toets ook langer gemaakt.

Een frappante uitkomst bij werk 4 is, nu ik minder werktijd ter beschikking heb en in een razend tempo moest werken, is de schijn van snelheid in het werk veel meer tot uitdrukking gekomen!

English:
Surprising results!

When I compare my painting 1 (100% time) and the painting 4 (55% time) together it seems that the painting 4 has a lot more momentum and volatility in the image!
The painting 1 looks more heavier. I think this is because I took the time to make the color really black (3 x on the same key). Unlike the painting 4. I had only time for one brushstroke.
A striking result, now I have less working time available and I had to work at a furious pace, the appearance of speed in the work is much more present!

 

Schilderfase 3 Toenemend lichamelijk ongemak / Painting phase 3 Increasing physical discomfort. 

In deze laatste schilderfase worden details van kleur voorzien.

En ik begin te merken dat het werken in een steeds kortere tijdspanne (doek 3 en doek 4) steeds meer lichamelijke ongemakken teweeg brengt.

English:
Painting phase 3/ Increasing physical discomfort
I provide the last details of color.  
And I begin to notice that working in an increasingly shorter working time (especially the paintings 3 and 4) this causes me increasing physical discomfort.

 

 

 

Logboek; Doek 4 'Ander tijdsbesef. Werken op de minuut' / Logbook about painting 4 'Another sense of time. Working at the minute. " 

Doek 1. Ik heb de laatste schilderonderdelen afgewerkt.
Doek 2.  Ik heb het schilderwerk net niet klaar gekregen. Als ik iedere dag met zoveel stress moet werken pfffffffff. Betreft het doek, het werk oogt harder. Ik moet oppassen dat de tijd niet belangrijker wordt dan het beeld.
Doek 3.  Ik word bewuster van tijd. Ik krijg een ander tijdsbesef. In plaats van werken in uren, halfuren of in een kwartier is deze verandert in wat kan ik doen één minuut. Elke minuut is kostbaar.
Doek 4. De kunst is om in deze korte tijd niet te ver van het doek afkomen te staan. Ik moet goed blijven kijken en niet in de stress schieten. Ik voel mij opgefokt.......en ik zweet zelfs.
Ik merk dat ik daadkrachtiger moet werken. Geen twijfel in de penseelstreek laten zien. Maar met een ferme beweging de verf aanbrengen. Zo krijg ik toch een sterk beeld in een minimale tijd.

English:
LOGBOOK painting 4 'Another sense of time. Working at the minute'.

The painting 1. I painted the final details.
The painting 2. 15% less working time for painting, I didn’t finish the work.  I have to work with so much stress every day PFFFFFFFFF. About this painting  the work looks harder than the painting 1. I have to be careful that time is not more important the pictorial qualities.
The painting 3. I become more aware of time. I get a different sense of time. Instead of working in hours, half an hour or fifteen minutes, this turns into what can I do in ONE MINUTE. Every minute is important.
The painting 4. I have to do my very best to focus, concentrate on the painting and not to panic and stress. I feel stressed....... and I even sweat.
I notice that I have to work more vigorously. No doubt. Painting with a firm movement. This way I will get a strong image with a minimal of working time, perhaps slightly different than the painting 1.

 

 

 

 

Zelfs verf op mijn handen bij doek 4 / Paint even on my hands! 

Schilderfase 3; detail werk 1 / Painting phase 3; detail of the painting 1 

Schilderfase 3; detail werk 4 / Painting phase 3; detail of the painting 4 

Dit is hetzelfde detail als bij de vorige foto (doek 1). Je ziet door de krappe tijd dat ik keuzes heb moeten maken. De lijnvoering is minder fijn geworden.

English:
Painting phase 3; detail of the painting 4

This is the same detail as at the previous picture (screen 1). I chose to paint less lines

 

Detail doek 1 / Detail of the painting 1 

Detail doek 4 / Detail of the painting 4 

Dit is dezelfde plek als bij de vorige foto (doek 1) je ziet er ontbreekt het een en ander. Details skippen is één van de oplossingen om het beeld toch gevuld te krijgen en binnen de tijd te blijven. Plus je ziet dat de kleur zwart veel minder diep is als bij doek 1. Het lijkt of deze foto (werk 4) overbelicht is. Door tijdgebrek kon ik niet nogmaals zwarte verf over de eerste toetsen heen zetten. Vandaar dat werk 4 veel fletser oogt!

English:
Detail of the painting 4

This is the same spot as on the previous picture (sheet 1) you see there are a few things missing. Details skipping is one of my solutions to get the image filled and to stay within the working-time. You can see that the color black is less deep as in the  painting 1. It looks like this photo of the painting 4 is overexposed. Due lack of time I could not again bring black acrylic paint over the first brushstroke. Work 4 looks here much paler!

 

Het schilderwerk is klaar!/ The painting is done! 

Welk van de vier werken zal het interessantste werk worden? Is dit het werk met de meeste tijd? Is dit werk het meest bezield? Of doet de benodigde werktijd er niet toe. En zal misschien werk 4 de beste worden?

English:
The painting is done!

Which of the four works will be the most interesting work? Will the painting 1 be the best work, where the most time is spent? W
ill the painting be the best work where the most time is spent? Is this work the most fascinating? Or is working-time here less important? And will textile-painting 4 the best one?

 

Op naar het borduren / Now is the time for embroidery! 

Ik laat de tijd die ik nodig heb om de juiste kleur garens uit te zoeken buiten het project. Als deze  keuzes zijn gemaakt hoeven deze niet opnieuw voor de volgende werken te gebeuren.  

English:
The time I need for selecting the right colors of yarn is not included in this project.
If these choices are made, they do not re-occur for the following works.

 

Onverwachte uitkomst of probleem? / Unexpected outcome or problem? 

Ik ben tot ontdekking gekomen dat er minder onderdelen te borduren zijn bij de doeken 3 en 4. Dit komt doordat ik in de schetsfase geen tijd meer had om details uit te werken. Omdat er minder te borduren valt zal de sterk verkorte werktijd bij doek 3 en 4  voor minder problemen gaan zorgen.

English:
Unexpected outcome or problem?

I discovered that I have to do less embroidery in the textile paintings 3 and 4. This is because I had no time to draw details. Because there is less embroidery work, the reduced working time will causes fewer problems.

 

Project blijft onveranderd / Project remains unchanged 

Ondanks deze onverwachte ontwikkeling ga ik het project gewoon doorzetten zoals ik deze in het begin heb opgezet. Doek 1 krijgt alle tijd die nodig is om naar tevredenheid te borduren. Doek 2 krijgt 15% minder tijd, doek 3 minus 30 % en doek 4 minus 45 %.

English:

Despite this unexpected development, I'm just going to continue the project as I have set up in the beginning. Textile-painting 1 receives all the time which is needed to embroider satisfactorily. Textile painting 2 is getting 15% less working time which was needed to finish textile-painting 1.

 

Start met doek 1 / Starting with the 'textile' painting 1 

Aanpak borduurwerkzaamheden

Ik borduur elk werk achter elkaar in zijn geheel af.  Ik klok de werktijd die ik bij doek 1 nodig heb. Dat betekend dat ik bij doek 2 moet inschatten hoe ik met 15% minder borduurtijd moet omgaan. Gaat dit makkelijk dit lukken omdat er minder details zijn? Zo zal ik ook bij doek 3 en 4 gekeken moeten schatten of ik nog concessies of wijzigingen in borduren moet doorvoeren.

English:
Approach embroidery Work.

I embroider each work after the other, in its entirety. I clock the time I need to embroider textile-painting 1. That means I have to assess how to deal with 15% less time to embroider the next one. Perhaps it will be easy because there are fewer details. Maybe I have to make concessions or changes in embroidery at the textile-paintings 3 and 4.

 

Het gaat zo traag! / To slow! 

De eerste uren borduren zijn helemaal niet leuk! Het gaat zo traag!!!!!!! Ik moet weer helemaal in dit nieuwe ritme komen. Het lijkt of ik stil sta. Het valt mij op dat ik mijn tijd anders beleef afhankelijk in welke ‘’versnelling’ ik werk.

English: 
To slow!
The first hours of embroidery aren't nice! It's going awfuly slow !!!!!!! I have to get used to this new rhythm. It feels like frozen in time. In this project, I notice how time-perception seems different depending on what kind of "work pace" I am working.

 

Is snelheid verslavend?/ Is speed addictive? 

De eerste uren, dagen borduren ………, wat gaat dit traag. Het lijkt of ik stil sta. De kloof tussen het opgejaagde schilderen van doek 4 (met 45 % minder werktijd) en het rustige borduren nu kon niet groter zijn. In mijn vorige schilderfase voelde ik mijzelf net als een opgejaagd dier. En nu ik op mijn gemak kan borduren voelt dit niet als bevrijdend. Juist het tegendeel. Het voelt saai aan. Tergend langzaam zie ik vormen opgevuld worden met garen. Zou dit een vorm van afkicken zijn!     

English:
Is speed addictive?

The first hours, days, embroidery ......... .It seems time was standing still.
The gap between my painting-job at the work nr. 4 before and embroidery now, could not be greater. I felt myself like a hunted animal in the final phase this work with 45% less working time. I had to paint faster and faster and in between devising which methods require less working-time.
Now I can embroider quietly but strangely it doesn’t feel as liberating. Quite the contrary. It feels boring. I see parts of the painting to be filled with yarn, painfully slow. Could working in speed be a form of addiction?

FB question: Can working in speed be addictive?

 

Tijdsbeleving, tijd ervaren is een raar fenomeen/ Time Perception, time experience is a strange phenomenon 

Door deze ervaring  van werken onder tegengestelde tijdsdruk (alle tijd hebben of werken met maar 55 % van deze werktijd) is het begrip tijdsbeleving voor mij een belangrijk issue geworden!! Hoe ik tijd ervaar als tijdsduur kan enorm uiteenlopen! Een uur in enorme haast voelt veel korter dan een uur zonder haast.

Aansluitend citaat filosoof Hartmut Rosa uit zijn boek 'Leven in tijden van versnelling 
‘Zoals we allemaal weten, is alleen de tijd zoals de klok die aangeeft exact en objectief meetbaar, terwijl de ervaring van de tijd, de ‘innerlijke duur’ van een gebeurtenis, al even subjectief als verschillend kan zijn. Al naargelang de handelingen of de omstandigheden waarin we verstrikt zijn geraakt, kan een half uur ongelooflijk kort zijn of juist een eeuwigheid duren'.
 

English:
Time prception, time experience is a strange phenomenon
This experience of wo
rking under and without timepressure has become an important issue for me. The experience of time perception. An hour in a massive hurry feels much shorter than an hour without haste.
The following quote is from philosopher Hartmut Rosa in his book ‘
Leven in tijden van versnelling ‘ ‘(something like ‘Life in times of acceleration’).
‘As we all know, only the time as the clock indicates is precisely and objectively measurable, while the experience of time, " inner duration "of an event, can be equally as subjectively different. Depending on the actions or the circumstances in which we are entangled, half an hour can be incredibly short or just take forever’.

 

Borduren werk 1: En ik ben soms gewoon de tijd kwijt / Embroidery work 1: Sometimes I am lost in time 

Ik weet uit ervaring dat als ik eenmaal weer een paar dagen aan het borduren ben dat ik dit werktempo als zeer plezierig ervaar. En dit klopt ook nu weer. Ik zit weer helemaal in een soort flow. Ook grappig is nu ik in deze stroom terecht bent geraakt het ook weer lastig is om te stoppen. Mijn gedachten kunnen tijdens het borduren afdwalen.
En ik ben soms ook gewoon de tijd kwijt. In tegenstelling bij het werken onder hoge tijdsdruk, daar was ik constant bewust van de tijd!

English:
Embroidery work 1: S
ometimes I am lost in time

I know from experience, when I embroider a few days this feels again as highly enjoyable. And now this happens again. I'm totally in a flow. And now, so funny, I have difficulty to stop while I embroider. My thoughts can wander while I am working. Sometimes I am lost in time. Unlike when I am working with big time-pressure I was constantly aware of the time!

 

Nu weet ik weer waarom ik borduur! / Now I remember why I embroider! 

Het resultaat door het toevoegen van borduursel geeft de burger weer moed. De kleur en glans van het garen geeft het werk een extra boost aan het coloriet.

English:
Now I remember why I embroider!
The result by adding embroidery gives me courage. The color and luster of the yarn gives the the textile-painting an extra boost to the coloriet

 

Het eerste werk is klaar! / The first work is ready! 

Inmiddels ben ik begonnen met werk 2. Hiervoor is 15 % minder werktijd beschikbaar. Welke oplossingen moet ik bedenken om het borduurwerk toch klaar te krijgen. Voordeel is dat borduren langzaam gaat dus ik heb tijd om over de volgende stappen na te denken.

English:
The first work is ready!
Meanwhile,
I started to work at textile painting 2. For this work I have 15% less time.
I have to think about which solutions I have to make in order to get the embroidery finished on time. A big advantage is that embroidery is a slow technique  so I have time to think about the next steps.

 

Minder lummeltijd! /No time for fiddling and mooch about / Embroidery work 2 

Ik zoek de oplossing nu in langere draden. Niet altijd even handig. De  kans op knopen in de draad is veel groter. Dit haastig borduren zorgt dat ik veel  gespannener werk en het gevolg hiervan is meer schouder- en armklachten.  

English:
No time for fiddling and mooch about

I seek the solution in longer wires. Not always convenient. The probability of knots in the yarn is much larger. To  embroider in a hurry, gives more muscle tension. The result is more shoulder- and arm complaints.

 

Doek 2 is klaar / Textile-painting 2 is ready. 

Hiervoor had ik 15 % minder werktijd beschikbaar dan bij doek 1!

English:
Textile-painting 2 is ready
For this I had 15% less working time available than textilepainting 1!

 

Start met borduren van doek 3 (70 % productietijd). 

Ik moet dit kunstwerk voltooien in slechts 70% van de productietijd. De werkdruk veranderde dramatisch. De oplossing zocht ik in de beeldtaal. Wat kon ik weglaten? En vooral inschatten wat de werkzaamheden aan tijd kosten. Tijdmanagement.

English:
The start of embroidering artwork 3. I had to complete this artwork in only 70% of the production time. The working pressure changed dramatically. I need time management, to estimate and handle the production-time of the artwork. Also I searched the solution in the visual language, what could I leave out?

 

Veranderde mijn werkwijze in de toenemende werkdruk? 

De werkdruk veranderde sterk, ik moest veel sneller werken. Ik kon niet anders dan tijdens alle werkfases te berekenen of ik het op tijd af zou krijgen. Daarnaast moest ik volop nadenken over de vervolgstappen. Geen tijd meer om te lummelen (Joke Hermsen in ‘Stil de tijd)! Mijn concentratie lijkt nu groter, ik monitor het gehele doek continu. Het voelt alsof ik geen seconde mijn aandacht kan verslappen

English:
Did my working method changed in the increasing workload?
I have to complete this artwork in only 70% of the production time. I monitor the artwork continuously. My concentration now seems bigger. I cannot drop my attention for a second. No more time to linger! As Dutch philosopher Joke Hermsen is telling about our Staccato-culture, in her book 'Stil de Tijd'.

 

Borduurstrategie / Embroidery solutions 

Het garen werd niet meer gemengd. Ik ging ook met langere draden werken en de te borduren vormen werden niet meer volledig in gevuld.

English:
Embroidery solutions
So my embroidery solutions are for working time reduction: I reduced the surface of the embroidery. And mix the yarn less.

 

Tijdsbesef op de minuut! /Time consciousness changed, I was even aware of every minute 

De tijd leek nu veel sneller te gaan dan bij doek 2. Ik kreeg een ander tijdsbesef. In plaats van denken in uren of kwartieren, is dit veranderd in: wat kan ik doen binnen één minuut?  Elke minuut was kostbaar!

English:
Time consciousness changed, I was even aware of every minute.
Time seemed to go much faster than at canvas 2. I got a different sense of time. Instead of thinking in hours or quarters, this has changed into: what can I do within one minute? Every minute was precious!
   

 

 

 

Doek 3 is klaar! Paniek voetbal / Artwork 3 is finished. Panic football! 

Het werk is klaar maar wel onvoltooid gebleven. Op het laatst voelde deze werkfase aan als paniekvoetbal!  Er zijn drie vormen niet afgekomen, waarvan de drie losse draden getuigen. Er was veel meer stress en spanning in mijn lijf dan bij het vorige doek. Ik werd een beetje murw en recalcitrant van deze tijdsdruk.

English:
Artwork 3 is finished. Panic football!
Time's up! The work has remained unfinished. At last, this working phase felt like panic football! There are three shapes not embroidered, of which the three loose wires witnessed. There was much more stress and tension in my body than in the previous canvas nr 2. I became a little recalcitrant of this time pressure.

 

Het laatste doek nr. 4 is aan de beurt! / The last artwork nr. 4 is on turn! 

De productietijd bedraagt slechts 55% van de benodigde tijd. Mijn handen trilden. Ik moest extra mijn best doen om mij te concentreren en om niet in de stress te schieten. Ik was meer bezig met de tijd dan met het overzicht houden op de gehele compositie.

English:
The last artwork nr. 4  is on turn!
In only 55 % of the production-time it had
to manufactured . My hands were trembing! This is my last canvas which I have to finish in this project. I had to do my best to focus and not to stress. I was more busy with the time than keeping an overview of the entire composition.

 

 

 

Dynamisch borduurwerk!/ Dynamic embroidery! 

doek nr 4 (productietijd 55% van de benodigde tijd ):

Wat daarnaast veel tijd bespaarde, was een verandering in de richting van de borduursteek. Ik nam bij elke vorm de kortste zijkant als uitgangspositie. Op afstand lijkt het geborduurde vlak hetzelfde. Maar dichtbij zorgt dit voor meer dynamiek! Ook weer een ontdekking!

English:

Dynamic embroidery!
Logbook: I changed the direction of the embroidery stitch. This saved me a lot of time. In each form I took the shortest side as a starting position. Close by this looks at certain places more dynamic! Another discovery! 

Ik voelde mij opgefokt.......en zweette zelfs! / I felt stressed....... and sweaty! 

De spanning steeg: 45% minder werktijd is veel. Mijn handen bleven trillen .....en zweette zelfs! Ik sliep ook slechter. Daarnaast verergerden mijn schouder- en rugklachten. Met als gevolg dat ik op advies van de fysiotherapeut rust moest nemen. Vanaf dat moment heeft het project een aantal weken stil gelegen.

English:
I felt stressed....... and sweaty!
The tension increased a lot, 45% less working time is a big deal. My hands are continuosly trembling. I felt stressed....... and sweaty! I slept badly. My shoulder and back problems worsened and became serious. As a result of all this, my physical therapist adviced my to take rest. So this project is had a break of several weeks!

 

Het is tijd! / Time's up! 

Door de juiste keuzes in het werkproces en op beeldend niveau verkreeg ik toch een sterk beeld in een minimale tijd. Ondanks dit alles heb ik doek nr. 4 niet afgekregen. Ik was wel verder gekomen dan ik van tevoren had verwacht.

English:Time's up!  Because of the right choices in the work process and at the visual level, artwork nr 4 has become, In think, a strong work in a minimal time. In spite of all this, this work has remained also unfinished.

 

 

 

The end result of the four textile works: Work 1 - 100 % production time. 

Picture by Ivonne Zijp

 

Work 2 - 15 % less production time 

Picture by Ivonne Zijp

 

Work 3 - 30 % less production time 

Picture by Ivonne Zijp

 

Work 4: 45 % less production time! 

Picture by Ivonne Zijp

 

 

The result of the project: an installatie Fastwork Timeconsuming Landscape 

During the exhibition Time, Space& Ar citecture by Cityscapes Foundation, Amsterdam, 2017.

Cityscape Foundation heeft mij uitgenodigd met dit project deel te nemen aan de tentoonstelling Space Time & Architecture  aan de Huidenkoperstraat 28 te Amsterdam.

De installatie is het resultaat van het project. In de beeldende kunst gaat het vaak om het eindproduct, het kunstwerk. Voor mij vormen werkproces (ontwerp- en productieproces) en schilderij daarentegen één geheel. De tijdsdruk is mede bepalend voor het eindresultaat. Daarom worden teksten uit het logboek en filmopnamen, gemaakt tijdens het werken, samen met de vier uiteindelijke schilderijen getoond in deze installatie. Dit alles speelt zich af in een grote cirkel, refererende aan de vorm van de wijzerplaat van een klok en voor mij de tijd. De cirkel is onderverdeeld in een ruimte met grote bank met kussentjes waar de bezoeker rustig de tijd kan nemen om de vier textielschilderijen te vergelijken. En aan de andere kant, als contrast, de digitale omgeving met tablets. Hier kan de bezoeker, staand, een PowerPoint presentatie en filmopnames van mijn ervaringen bekijken, in een door mij opgelegde tijd.

Pictures by Ivonne Zijp

 

The installation 

Picture by Ivonne Zijp

 

Details of the installation 

Picture by Ivonne Zijp

 

Backside of work 1 

Picture by Ivonne Zijp.

 

The backside of work 2. 

Picture by Ivonne Zijp.

 

The backside of work 3. 

Picture by Ivonne Zijp.

 

The back of work 4. 

Picture by Ivonne Zijp.

 

 

Overview 

Picture by Ivonne Zijp

 

The exposition “Time, Space & Architecture” at Huidekoperstraat 26-28 Amsterdam Cityscapes Foundation 

Resume

· A work process acceleration is a process of continuously estimating the required time, finding solutions and all this needs total concentration.

· What amazed me was how strong creativity is!

· My time perception has impressed me most. Working under time pressure influences our time-perception. And the technique where faster results are visible, the faster the time will be experienced. Despite, one hour remains one hour!

· In this project I wanted to see if work could work faster? I could. But I do not want to do this anymore.  It has been a heavy burden on my body. And the satisfaction of making a work of art changes in a negative sense.

The prediction by Jacques Ellul ‘In a man-made technical society, human beings will ultimately not be king but slave in their own empire."

I tried to work faster than the smart robot, because I don't want the robot to take over my work. But the big working acceleration was not healthy.

 

Wat vind de toeschouwer? 

Op Facebook en Instagram heb ik gevraagd ‘Welk werk vind jij het mooist van de vier? En doet de benodigde werktijd er toe?’.

Totale aantal likes voor het gehele project, precies 2300 likes (op 11 december 2017).
. Instagram 29 berichten totaal aantal likes 1966 ( dd 11 december 2017).
. Facebook  Totale project aantal likes gehele project op Facebook 334 (op 7 augustus 2017). 605 volgers)

De meeste stemmen ontving doek 4 Instagram, dit was natuurlijk ook afhankelijk van het aantal volgers. Verhoudingsgewijs heeft doek 1 en 4 de meeste stemmen ontvangen.
. Doek 1 heeft likes 44 likes (98 volgers).
. Doek 2: likes 97  (bij 206 volgers).
. Doek 3: likes 108 (bij 280 volgers).
. Doek 4: likes 123 (bij 285 volgers).

Ik heb 3 Artist Talks * gehouden over dit project en frappant was dat hier de bezoeker de doeken 2 en 3  het meest bekoorde.
*International Textile Art ETN Conference  ‘Crossover’ te Borås, Zweden / Middagsymposium ‘Thema’ ArtWorlds en Cityscapes Foundation / Pecha Kucha bij Cityscapes Foundation. 

 

Presentation ETN Conference Borås, Zweden 

Presentation of the project during the 18th ETN Textile Art Conference at Textile Fashion Centre. Borås, Sweden 2017.

On the second row is sitting Lidewij Edelkoort!

 

 

 

De meeste stemmen gaan uit naar werk 2 in Boras! 

Presentatie middagsymposium bij ArtWorlds en Cityscapes Foundation 

12 oktober 2017 organiseerden ArtWorlds en Cityscapes Foundation een middagsymposium over het thema THEMA.

 

Hier stemde de meerderheid voor werk 3. 

De discussie ging tijdens de borrel door! 

Presentation Cityscapes Foundation in a Pecha Kucha formule 

With special thanks to the gallery owners Noortje Tan and Bastiaan Gribling for the stimulating cooperation during the development of my installation.